Cennik od 01.02.2024 r.

Konsultacja lekarska specjalistyczna w zakresie rehabilitacji medycznej

(od 01.03.2024 r.)

250 zł

Konsultacja rodzeństwa (dwoje dzieci)

350 zł

Diagnoza integracji sensorycznej dzieci do 5. r.ż.

350 zł (opis z zaleceniami)

Diagnoza integracji sensorycznej dzieci po 5. r.ż.

400 zł (opis z zaleceniami)

Terapia integracji sensorycznej (45 min.)

110 zł (opłata za 10 ćwiczeń z góry – 100 zł)

Ćwiczenia indywidualne z fizjoterapeutą (45 min.)

150 zł (opłata za 10 ćwiczeń z góry – 130 zł)

Instruktaż ćwiczeń po konsultacji lekarskiej                                                                                                                                     150 zł

Wydanie zaświadczenia lekarskiego lub in. dokumentu

80 zł

Badanie RTG kręgosłupa AP

120 zł

Badanie RTG kręgosłupa – 2 projekcje

140 zł

Badanie USG przezciemiączkowe

140 zł

REGULAMIN Centrum Rehabilitacji Niebieski Hamak

 • I. Fizjoterapia
  • 1. Ćwiczenia odbywają się po konsultacji lekarskiej, w formie zajęć indywidualnych lub grupowych, czas trwania – 45 min.
  • 2. Rodzice/Opiekunowie mogą przebywać na sali podczas ćwiczeń, w wyjątkowych sytuacjach mogą być proszeni o opuszczenie sali, jeśli ich obecność wpływa negatywnie na przebieg terapii.
 • II. Integracja sensoryczna
  • 1. Przed podjęciem terapii konieczne jest zdiagnozowanie dziecka pod kątem zaburzeń IS.
  • 2. Honorowane są diagnozy z innych ośrodków terapii IS, o ile nie są starsze niż 6 mies.
  • 3. Rodzice/Opiekunowie otrzymują wyniki diagnozy w formie pisemnej.
  • 4. W czasie terapii Rodzice/Opiekunowie przebywają poza salą zajęć, w uzasadnionych przypadkach mogą być obecni na sali wraz z dzieckiem.
  • 5. Częste, powtarzające się nieobecności dziecka na zajęciach IS stanowią podstawę do przerwania terapii z powodu niepomyślnych rokowań dotyczących eliminacji zaburzeń IS.
  • 6. Rodzic/Opiekunowie zobowiązują się współpracować z terapeutą, realizować programy domowe, wykonywać zalecane badania dodatkowe/konsultacje specjalistyczne.
  • 7. Terapeuta zobowiązuje się informować na bieżąco Rodziców/Opiekunów o wpływie terapii na procesy IS i zasadności stosowania proponowanych zaleceń i zadań.
 • III. Postanowienia ogólne
  • 1. Rodzice/Opiekunowie zobowiązują się przekazać terapeucie niezbędne informacje dotyczące stanu zdrowia dziecka, jego rozwoju psychomotorycznego i sytuacji środowiskowej oraz o podejmowanych równolegle innych oddziaływaniach terapeutycznych.
  • 2. Podczas zajęć obowiązuje czysty strój sportowy, dzieci ćwiczą na boso lub w skarpetkach.
  • 3. Spóźnienie się na zajęcia nie powoduje ich przesunięcia w czasie, ani nie zmniejsza ich ceny.
  • 4. Zajęcia odwołane z winy terapeuty zostaną przesunięte na inny akceptowalny dla Rodziców/Opiekunów termin.
  • 5. Przebywanie pacjenta na sali ćwiczeń jest dozwolone tylko w obecności terapeuty. Za urazy powstałe na salach ćwiczeń podczas nieobecności terapeuty Centrum Rehabilitacji Niebieski Hamak nie ponosi odpowiedzialności.
  • 6. Personel Centrum Rehabilitacji Niebieski Hamak w trosce o dobro pacjentów skrupulatnie i rygorystycznie przestrzega wszystkich aktualnych zaleceń sanitarno-epidemiologicznych związanych z pandemią Covid-19. Rodzice/Opiekunowie pacjentów proszeni są również o przestrzeganie ww. zaleceń. W szczególności należy zgłaszać personelowi przed zajęciami (drogą telefoniczną) wszelkie podejrzenia chorób zakaźnych u pacjentów i ich rodzin.
 • IV. Rozliczanie zajęć
  • 1. Rozliczenie za terapię następuje na bieżąco przed każdymi zajęciami. Opłacenie cyklu 10 zajęć z góry jest podstawą do uzyskania rabatu określonego w cenniku.
  • 2. Zajęcia opłacić można: gotówką lub przelewem na konto bankowe:
   Santander Bank Polska SA 14 1090 2590 0000 0001 4382 7465

  • 3. Brak opłaty może być powodem nieprzyjęcia na zajęcia terapeutyczne.

Zapraszamy do kontaktu

Zaufaj naszemu doświadczeniu i skontaktuj się z nami